Avis legal

 

© pasiona consulting S.L.

 

Copyright

Pasiona Consulting S.L. és titular de tots els drets de propietat intel·lectual dels continguts accessibles. Tots els drets i continguts d’aquesta pàgina web estan protegits per la legislació en matèria de propietat industrial. Tots els drets estan reservats i per tant el seu contingut pertanyen única i exclusivament a Pasiona Consulting S.L. L’accés a aquest material no suposarà en forma alguna, llicència per a la seva reproducció i/o distribució que, en tot cas, estarà prohibida excepte previ i exprés consentiment per escrit de Pasiona Consulting S.L., i en aquest cas citant la seva procedència. L’usuari es compromet a usar aquesta web exclusivament per a ús personal.

 

Avis legal

L’usuari farà ús del contingut del mateix conforme a la legalitat vigent a cada moment i a les normes de la bona fe, la moral i els bons costums. L’usuari no podrà usar aquesta web amb cap finalitat o propòsit que sigui il·legal o estigui prohibit per les presents condicions d’ús, quedant prohibida qualsevol actuació en perjudici de Pasiona Consulting S.L. o de tercers. Especialment l’usuari no podrà accedir a aquesta web de manera que danyi, deteriori, inutilitzi o sobrecarregui els serveis i/o informació oferta, no podrà interferir l’ús d’aquests serveis i/o informació per altres tercers, no podrà intentar l’accés ni accedir a llocs, serveis, sistemes informàtics o a xarxes connectades sense autorització quan la mateixa sigui preceptiva per a l’accés, ni mitjançant actes d’intrusió (hacking) o per qualsevol un altre mitjà no autoritzat. Pasiona Consulting S.L. es reserva el dret a suspendre temporalment l’accés a aquesta web, sense previ avís, de forma discrecional i temporal.

 

Termes d’ús

Els serveis i informació oferts per aquesta web són totalment gratuïts. Pasiona Consulting S.L. es reserva el dret de modificar les condicions o termes d’ús de la web, sense necessitat de previ avís. Els serveis i informació oferts per aquesta web són totalment gratuïts. Pasiona Consulting S.L. es reserva el dret de modificar les condicions o termes d’ús de la web, sense necessitat de previ avís. L’ús d’aquesta web es regeix per l’ordenament jurídic espanyol i per aquestes condicions generals. Qualsevol controvèrsia derivada de la interpretació, execució i/o ús de la present web, serà sotmesa a la competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona. Queda prohibit fer ús d’aquesta web per a qualsevol actuació contrària a la legalitat vigent i especialment, sense caràcter exhaustiu, les següents: Enviament de correu massiu no sol·licitat o spamming, qualsevol forma de violació dels drets de tercers; qualsevol activitat que tingui per objecte continguts pornogràfics, obscens, difamatoris o en qualsevol forma il·legals; introduir virus informàtics, arxius defectuosos o programes que puguin causar qualsevol dany o perjudici a la web, als sistemes informàtics de Pasiona Consulting S.L. o tercers; utilitzar aquesta web amb finalitats comercials o de manera inadequada atenent a la seva pròpia finalitat.

 

Responsabilitat

Pasiona Consulting S.L. no es fa responsable en cap cas de cap dany que es pogués causar a un tercer pels usuaris de la web com a conseqüència de l’ús il·legal o inadequat del mateix, ni com a conseqüència dels continguts i informacions accessibles o facilitades a través d’ella, ni dels llocs vinculats a la mateixa. Els responsables seran els usuaris o tercers causants dels danys. Les eventuals referències que es facin a la web a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació, utilitzant la marca, el nom comercial, o el nom del fabricador o subministrador, que siguin de titularitat de tercers, no constitueix ni implica respatller, patrocini o recomanació per part de Pasiona Consulting S.L.
Pasiona Consulting S.L. no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la web i dels serveis, per la qual cosa no serà responsable dels danys i perjudicis que es poguessin causar com a conseqüència de la falta de disponibilitat i/o continuïtat.

 

Pasiona Consulting S.L. no garanteix l’absència de virus en els serveis i continguts de la web, ja siguin prestats directament o per tercers, incloses les connexions a través de links, per la qual cosa no serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar com a conseqüència de l’existència d’aquests virus.

 

Pasiona Consulting S.L. no garanteix la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts i serveis de la web ja siguin prestats directament o per tercers, inclosos els links, per la qual cosa no serà responsable dels danys i perjudicis que poguessin sofrir els usuaris com a conseqüència del caràcter il·lícit, no fiabilitat, inutilitat, inexactitud, falta de veracitat, no exhaustivitat i/o no actualitat dels serveis i/o continguts.

 

Clàusula d’exempció de responsabilitat sobre informació legal

La informació legal i normativa publicada a la web té caràcter merament informatiu. Pasiona Consulting S.L. no es fa responsable d’un possible error o omissió a les pàgines que s’exposen en la present web, considerant-se disposicions normatives amb validesa oficial únicament aquelles publicades en les edicions impreses dels corresponents diaris i butlletins oficials tant de la Ciutat de Barcelona com qualsevol un altre.

 

Política de protecció de dades

La recollida de dades de caràcter personal dels usuaris de la web, es portarà a efecte amb l’única finalitat de millorar la prestació dels serveis oferts, i serà precedida de la necessària informació i sol·licitud als usuaris de la web. El tractament de les dades s’efectuarà de conformitat amb el que es disposa en la legislació vigent, incloent-se en un fitxer degudament inscrit en l’Agència de Protecció de Dades. Els usuaris de la web que prestin el seu consentiment al tractament de les seves dades personals conforme a la legalitat vigent, tenen el compromís del compliment de la seva obligació de guardar secret respecte als mateixos, així com del seu deure guardar-los, adoptant les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Igualment es reconeix als usuaris els drets d’accés, cancel·lació, rectificació, oposició i a ser informats prèviament en cas de cessió de les dades. Aquesta informació personal no serà mai venuda o cedida a tercers.